Úradná tabuľa

 

 

 

 

Územný plán obce Zamarovce  – Záverečné stanovisko  (číslo OU-TN-OSZP3-2017/002854-058)


Vydané Okresným úradom Trenčín, odborom starostlivosti o životné prostredie, podľa § 14 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

 

a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov

 

sa nachádza na Obecnom úrade v Zamarovciach, kde môžu občania doň nahliadnuť počas úradných hodín., robiť z neho výpisy, odpisy alebo  na vlastné náklady zhotoviť kópie.

 

 

Súbor na stiahnutie: Územný plán obce Zamarovce - záverečné stanovisko

 

 

 


 

 

 

 

Oznámenie  o vyhlásení výberového konania na obsadenie funkcie   riaditeľa MŠ Zamarovce:


Obec ZAMAROVCE podľa ustanovenia § 4 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a zákona  č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov     v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie funkcie RIADITEĽA Materskej školy  Zamarovce.

 

 

Súbor na stiahnutie: Výberové konanie.

 

 

 

 


 

 

 

O z n á m e n i e

o zámere  dať do prenájmu  časť nehnuteľnosti

–  budovy reštaurácie  „KAČABAR“

Obec Zamarovce  v súlade s § 9 a,  ods. 1, písm. a), v spojení s   § 9a, ods.9, s zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

v platnom znení, oznamuje  svoj zámer dať do prenájmu časť nehnuteľnosti o výmere podlahovej plochy 163 m2

budovy Reštaurácie „KAČABAR“ Zamarovce so súpisným číslom 242, stojacej na parcele číslo 628,

zapísanej na liste vlastníctva číslo 1, vo výlučnom vlastníctve obce Zamarovce, za účelom  prevádzkovania pohostinstva.

 

 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže „KAČABAR“.

 

 


 

 

Oznámenie o prerokovaní Návrhu Územného plánu obce Zamarovce v zmysle § 22 zákona č.50/76 Zb.,  v znení neskorších predpisov a Správy o hodnotení  v zmysle zák. č.24/2006 Z.z.

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení neskorších predpisov.

 

 

Súbor na stiahnutie Oznámenie o prerokovaní Návrhu ÚPN Zamarovce - DOŠS

 

Súbor na stiahnutie Oznámenie o prerokovaní Návrhu ÚPN - verejnosť


Súbor na stiahnutie Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie  -  Územný plán obce Zamarovce – zaslanie správy o hodnotení

 

 


 

Návrh Územného plánu obce Zamarovce - Grafická časť:

 

Súbor na stiahnutie 1 Širšie vzťahy

Súbor na stiahnutie 2 Kompletný urbanistický návrh

Súbor na stiahnutie 3 Návrh verejného dopravného vybavenia

Súbor na stiahnutie 4 Návrh verejného technického vybavenia

Súbor na stiahnutie 5 Ochrana prírody

Súbor na stiahnutie 6 Návrh použitia PP

 

Návrh Územného plánu obce Zamarovce - Textová časť:

 

Súbor na stiahnutie 1 Územný plán obce - záväzná časť

Súbor na stiahnutie 2 Územný plán obce - návrh


 

Súbor na stiahnutie SEA Zamarovce

 

 

 

 


 

 

Okresný úrad Trenčín , odbor životného prostredia, Trenčín

Verejná vyhláška – Rozhodnutie

„IBV Horná záhrada Zamarovce“  - SO 02 Rozšírenie verejného vodovodu

SO 03 Rozšírenie splaškovej kanalizácie

 


 

Oznámenie o prerokovaní návrhu Zadania ÚPN obce Zamarovce v zmysle § 20 zákona č. 50/76 Zb., v znení neskorších predpisov.

 


 

Zadanie Územného plánu obce Zamarovce.

 


 

ROZHODNUTIE – povolenie vodnej stavby:  „IBV Za humnami Zamarovce – prístupová komunikácia a IS“ Stavebník: Združenie vlastníkov pozemkov IBV Za humnami, Zamarovce, Východná 2425/3, Trenčín

 


 

 

Verejná vyhláška  -  „ IBV  Za Humnami Zamarovce – prístupová komunikácia“ v obci Zamarovce

- Oprava chyby v písomnom vyhotovení v rozhodnutí

 

 

Verejná vyhláška – „IBV Za Humnami Zamarovce „  v obci Zamarovce (Rozšírenie NN rozvodov, ul. Ku diaľnici – ul. Pod Kaštieľom, Zamarovce)

Stavebný objekt: SO 201 – Rozšírenie NN rozvodov

Oprava chyby v písomnom vyhotovení v rozhodnutí

 

 

Verejná vyhláška –  „ Rozšírenie NN rozvodov – ul. Ku  Diaľnici – ul. Pod Kaštieľom Zamarovce  

Stavebný objekt: SO 203 VEREJNÉ OSVETLENIE

Oprava chyby v písomnom vyhotovení v rozhodnutí

 

 

Verejná vyhláška -  „IBV Za Humnami Zamarovce“ v obci Zamarovce“

Stavebný objekt: SO  Plynovod

Oprava chyby v písomnom vyhotovení v rozhodnutí

 

 

 

Verejná vyhláškaOznámenie o začatí konania a upustenie od ústneho pojednávania - Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP

IBV Horná záhrada Zamarovce – SO 02 Rozšírenie verejného vodovodu

SO 03  Rozšírenie verejnej kanalizácie