Úradná tabuľa

 

 

Výsledky OVK o hlasovaní vo voľbách  do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 04.11.2017 v obci ZAMAROVCE

Súbor na stiahnutie: Výsledky OVK.

Zápisnica obvodnej volebnej komisie o výsledku volieb vo volebnom obvode číslo 9 vo voľbách do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja konaných dňa 04.11.2017.

Súbor na stiahnutie: Zápisnica OVK

  

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ Zamarovce.

Súbor na stiahnutie: Výberové konanie.

 

 

 


 

 

 

Návrh uznesenia o schválení ÚPN obce Zamarovce.

Súbor na stiahnutie: Návrh uznesenia o schválení ÚPN.

 

Návrh VZN 5/217 o ÚPN obce Zamarovce.

Súbor na stiahnutie: Návrh VZN 5/2017 o ÚPN obce Zamarovce

 

Vyhodnotenie pripomienok uplatnených pri prerokovaní podľa §22

Súbor na stiahnutie: Vyhodnotenie pripomienok

 

Stanovisko OÚ - OVBP Trenčín §25

Súbor na stiahnutie: Stanovisko OÚ -OVBP Trenčín §25

 

Kompletný urbanistický návrh s číslami parciel. Súbor na stiahnutie:Kompletny urban. navrh.s číslami parciel

 

Textová časť vrátane Závaznej časti:

ÚPN obce Zamarovce § 25. Súbor na stiahnutie:ÚPN obce Zamarovce § 25

ÚPN obce Zamarovce - Zavazna časť. Súbor na stiahnutie:ÚPN obce Zavazná časť

 

Grafická časť:

1. Širšie vzťahy na podklade VUC. Súbor na stiahnutie:1.Širšie vzťahy na podklade VUC

2. Komplet. urban. návrh. Súbor na stiahnutie:2.Komplet. urban.návrh

3. Návrh verejného dopr. vybavenia Súbor na stiahnutie:3.Návrh verejného dopr. vybavenia

4.Návrh verejného tech. vybavenia Súbor na stiahnutie:Návrh verejného tech. vybavenia

5.Ochrana prírody. Súbor na stiahnutie:Ochrana prírody

6.Návrh použita PP. Súbor na stiahnutie:Návrh použitia PP


 


 

V súvislosti s prípravou volieb do orgánov samosprávnych krajov  4.novembra 2017 oznamujeme:

- v obci Zamarovce bol vytvorený jeden volebný okrsok a ako volebná miestnosť bola určená sála kultúrneho domu

- elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Zamarovce: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ;

- harmonogram  organizačno-technického zabezpečenia volieb. Súbor na stiahnutie: harmonogram  organizačno-technického zabezpečenia volieb

 

 

 


 

 

 

Oznámenie  o vyhlásení výberového konania na obsadenie funkcie   riaditeľa MŠ Zamarovce:


Obec ZAMAROVCE podľa ustanovenia § 4 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a zákona  č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov     v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie funkcie RIADITEĽA Materskej školy  Zamarovce.

 

 

Súbor na stiahnutie: Výberové konanie.

 

 

 


 

 

 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov.

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú 4.novembra 2017 od 7,00 – 22,00 hod.

 

Informácia pre voliča.

 

 

 

 

 


 

 

 

Územný plán obce Zamarovce  – Záverečné stanovisko  (číslo OU-TN-OSZP3-2017/002854-058)


Vydané Okresným úradom Trenčín, odborom starostlivosti o životné prostredie, podľa § 14 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

 

a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov

 

sa nachádza na Obecnom úrade v Zamarovciach, kde môžu občania doň nahliadnuť počas úradných hodín., robiť z neho výpisy, odpisy alebo  na vlastné náklady zhotoviť kópie.

 

 

Súbor na stiahnutie: Územný plán obce Zamarovce - záverečné stanovisko

 

 

 


 

Oznámenie o prerokovaní Návrhu Územného plánu obce Zamarovce v zmysle § 22 zákona č.50/76 Zb.,  v znení neskorších predpisov a Správy o hodnotení  v zmysle zák. č.24/2006 Z.z.

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení neskorších predpisov.

 

 

Súbor na stiahnutie Oznámenie o prerokovaní Návrhu ÚPN Zamarovce - DOŠS

 

Súbor na stiahnutie Oznámenie o prerokovaní Návrhu ÚPN - verejnosť


Súbor na stiahnutie Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie  -  Územný plán obce Zamarovce – zaslanie správy o hodnotení

 

 


 

Návrh Územného plánu obce Zamarovce - Grafická časť:

 

Súbor na stiahnutie 1 Širšie vzťahy

Súbor na stiahnutie 2 Kompletný urbanistický návrh

Súbor na stiahnutie 3 Návrh verejného dopravného vybavenia

Súbor na stiahnutie 4 Návrh verejného technického vybavenia

Súbor na stiahnutie 5 Ochrana prírody

Súbor na stiahnutie 6 Návrh použitia PP

 

Návrh Územného plánu obce Zamarovce - Textová časť:

 

Súbor na stiahnutie 1 Územný plán obce - záväzná časť

Súbor na stiahnutie 2 Územný plán obce - návrh


 

Súbor na stiahnutie SEA Zamarovce

 

 

 

 


 

 

Okresný úrad Trenčín , odbor životného prostredia, Trenčín

Verejná vyhláška – Rozhodnutie

„IBV Horná záhrada Zamarovce“  - SO 02 Rozšírenie verejného vodovodu

SO 03 Rozšírenie splaškovej kanalizácie

 


 

Oznámenie o prerokovaní návrhu Zadania ÚPN obce Zamarovce v zmysle § 20 zákona č. 50/76 Zb., v znení neskorších predpisov.

 


 

Zadanie Územného plánu obce Zamarovce.

 


 

ROZHODNUTIE – povolenie vodnej stavby:  „IBV Za humnami Zamarovce – prístupová komunikácia a IS“ Stavebník: Združenie vlastníkov pozemkov IBV Za humnami, Zamarovce, Východná 2425/3, Trenčín

 


 

 

Verejná vyhláška  -  „ IBV  Za Humnami Zamarovce – prístupová komunikácia“ v obci Zamarovce

- Oprava chyby v písomnom vyhotovení v rozhodnutí

 

 

Verejná vyhláška – „IBV Za Humnami Zamarovce „  v obci Zamarovce (Rozšírenie NN rozvodov, ul. Ku diaľnici – ul. Pod Kaštieľom, Zamarovce)

Stavebný objekt: SO 201 – Rozšírenie NN rozvodov

Oprava chyby v písomnom vyhotovení v rozhodnutí

 

 

Verejná vyhláška –  „ Rozšírenie NN rozvodov – ul. Ku  Diaľnici – ul. Pod Kaštieľom Zamarovce  

Stavebný objekt: SO 203 VEREJNÉ OSVETLENIE

Oprava chyby v písomnom vyhotovení v rozhodnutí

 

 

Verejná vyhláška -  „IBV Za Humnami Zamarovce“ v obci Zamarovce“

Stavebný objekt: SO  Plynovod

Oprava chyby v písomnom vyhotovení v rozhodnutí

 

 

 

Verejná vyhláškaOznámenie o začatí konania a upustenie od ústneho pojednávania - Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP

IBV Horná záhrada Zamarovce – SO 02 Rozšírenie verejného vodovodu

SO 03  Rozšírenie verejnej kanalizácie