Zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci

Riaditeľka materskej školy:

 

Alena Daňová

Učiteľky materskej školy: Danka Samuelová
Mária Zemanovičová
Zuzana Straková
Mária Straková
Valéria Meravá

Ostatní zamestnanci

Správkyňa zariadena školského stravovania: Slávka Vrábliková
Kuchárka zariadena školského stravovania:: Monika Hýsková Mária Barišová
Školníčka materskej školy : Veronika Podoláková
Upratovačka materskej školy : Iveta Čaklošová

Rada školy

  • vyjadruje sa ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy
  • vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy / k počtu prijímaných detí a k informáciám o pedagogicko – organizačnom zabezpečení výchovno – vzdelávacieho procesu
  • navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie riaditeľa materskej školy

Rada školy má funkčné obdobie štyri roky.

Zloženie rady školy

predseda : p. Ing. Géciová Martina - zástupca rodičov
podpredseda : p . Straková Mária- zástupca pedagogických zamestnancov
členovia : p.Nováková Viera - zástupca zriaďovateľa OU.
p .Vrábliková Slávka - zástupca prevádzkových zamestnancov
p .Veisová Barbora - zástupca rodičov