Aktuality

 

 

 

Kačabar na Váhu – každý víkend zaujímavý program pre rodiny ..........

Súbor na stiahnutie: Leták


 


 

 

Výsledky OVK o hlasovaní vo voľbách  do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 04.11.2017 v obci ZAMAROVCE

Súbor na stiahnutie: Výsledky OVK.

Zápisnica obvodnej volebnej komisie o výsledku volieb vo volebnom obvode číslo 9 vo voľbách do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja konaných dňa 04.11.2017.

Súbor na stiahnutie: Zápisnica OVK 

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov VO9.

Súbor na stiahnutie: Zoznam kandidátov.

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na predsedu  TSK

Súbor na stiahnutie: Zoznam kandidátov.

 


 

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ Zamarovce.

Súbor na stiahnutie: Výberové konanie.

 


 

 

Návrh  VZN č. 6/2017 o určení názvov ulíc v obci Zamarovce

Súbor na stiahnutie: Návrh VZN č.6/2017

 


 


 

 

 

Návrh uznesenia o schválení ÚPN obce Zamarovce.

Súbor na stiahnutie: Návrh uznesenia o schválení ÚPN.

 

Návrh VZN 5/217 o ÚPN obce Zamarovce.

Súbor na stiahnutie: Návrh VZN 5/2017 o ÚPN obce Zamarovce

 

Vyhodnotenie pripomienok uplatnených pri prerokovaní podľa §22

Súbor na stiahnutie: Vyhodnotenie pripomienok

 

Stanovisko OÚ - OVBP Trenčín §25

Súbor na stiahnutie: Stanovisko OÚ -OVBP Trenčín §25

 

Kompletný urbanistický návrh s číslami parciel. Súbor na stiahnutie:Kompletny urban. navrh.s číslami parciel

 

Textová časť vrátane Závaznej časti:

ÚPN obce Zamarovce § 25. Súbor na stiahnutie:ÚPN obce Zamarovce § 25

ÚPN obce Zamarovce - Zavazna časť. Súbor na stiahnutie:ÚPN obce Zavazná časť

 

Grafická časť:

1. Širšie vzťahy na podklade VUC. Súbor na stiahnutie:1.Širšie vzťahy na podklade VUC

2. Komplet. urban. návrh. Súbor na stiahnutie:2.Komplet. urban.návrh

3. Návrh verejného dopr. vybavenia Súbor na stiahnutie:3.Návrh verejného dopr. vybavenia

4.Návrh verejného tech. vybavenia Súbor na stiahnutie:Návrh verejného tech. vybavenia

5.Ochrana prírody. Súbor na stiahnutie:Ochrana prírody

6.Návrh použita PP. Súbor na stiahnutie:Návrh použitia PP

 


 

OZNAM

Od pondelka 04.septembra 2017 opätovne začína v sále kultúrneho domu Zamarovce cvičenie – aerobik spojený s cvičením na fitloptách. Cvičí sa  každý pondelok a stredu od 18,00 hod. do 19,00 hod.

 

 

 


 

 

 

 

V súvislosti s prípravou volieb do orgánov samosprávnych krajov  4.novembra 2017 oznamujeme:

- v obci Zamarovce bol vytvorený jeden volebný okrsok a ako volebná miestnosť bola určená sála kultúrneho domu

- elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Zamarovce: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ;

- harmonogram  organizačno-technického zabezpečenia volieb. Súbor na stiahnutie: harmonogram  organizačno-technického zabezpečenia volieb

 

 

 

 


 

 

Návrh VZN č.4/2017 o organizácii miestneho referenda.

 

 

 

 


 

 

 

 

Územný plán obce Zamarovce  – Záverečné stanovisko  (číslo OU-TN-OSZP3-2017/002854-058)


Vydané Okresným úradom Trenčín, odborom starostlivosti o životné prostredie, podľa § 14 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

 

a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov

sa nachádza na Obecnom úrade v Zamarovciach, kde môžu občania doň nahliadnuť počas úradných hodín., robiť z neho výpisy, odpisy alebo  na vlastné náklady zhotoviť kópie.

 

 

Súbor na stiahnutie: Územný plán obce Zamarovce - záverečné stanovisko


 


 

 

Oznámenie  o vyhlásení výberového konania na obsadenie funkcie   riaditeľa MŠ Zamarovce:

Obec ZAMAROVCE podľa ustanovenia § 4 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a zákona  č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov     v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie funkcie RIADITEĽA Materskej školy  Zamarovce.

 

 

Súbor na stiahnutie: Výberové konanie.

 

 

 


 

 

Oznámenie o prerokovaní Návrhu Územného plánu obce Zamarovce v zmysle § 22 zákona č.50/76 Zb.,  v znení neskorších predpisov a Správy o hodnotení  v zmysle zák. č.24/2006 Z.z.

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení neskorších predpisov.

 

 

Súbor na stiahnutie Oznámenie o prerokovaní Návrhu ÚPN Zamarovce - DOŠS

Súbor na stiahnutie Oznámenie o prerokovaní Návrhu ÚPN - verejnosť

Súbor na stiahnutie Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie  -  Územný plán obce Zamarovce – zaslanie správy o hodnotení

 

 


Návrh územneho plánu obce Zamarovce - Grafická časť:

Súbor na stiahnutie 1 Širšie vzťahy

Súbor na stiahnutie 2 Kompletný urbanistický návrh

Súbor na stiahnutie 3 Návrh verejného dopravného vybavenia

Súbor na stiahnutie 4 Návrh verejného technického vybavenia

Súbor na stiahnutie 5 Ochrana prírody

Súbor na stiahnutie 6 Návrh použitia PP

 

Návrh územného plánu obce Zamarovce - Textová časť:

Súbor na stiahnutie 1 Územný plán obce - záväzná časť

Súbor na stiahnutie 2 Územný plán obce - návrh

 

Súbor na stiahnutie SEA Zamarovce

 

 

 


 

 

Zákaz parkovania áut  na chodníkoch


Žiadame občanov, vlastníkov motorových vozidiel, aby neparkovali svoje osobné autá na chodníkoch, ktoré týmto sťažujú nielen ich údržbu, ale hlavne voľný prechod našich občanov  po chodníkoch

a tým ich vystavujú nebezpečenstvu zrážky s okoloidúcimi autami. Nesprávnym parkovaním ohrozujete život a zdravie občanov. Za Vaše pochopenie a ústretovosť vám obecný úrad veľmi pekne ďakuje.
 

 

 


 

Posledná úprava Štvrtok, 09 November 2017 08:04