Aktuality

 

 

O z n á m e n i e

o zámere  dať do prenájmu  časť nehnuteľnosti

–  budovy reštaurácie  „KAČABAR“

Obec Zamarovce  v súlade s § 9 a,  ods. 1, písm. a), v spojení s   § 9a, ods.9, s zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

v platnom znení, oznamuje  svoj zámer dať do prenájmu časť nehnuteľnosti o výmere podlahovej plochy 163 m2

budovy Reštaurácie „KAČABAR“ Zamarovce so súpisným číslom 242, stojacej na parcele číslo 628,

zapísanej na liste vlastníctva číslo 1, vo výlučnom vlastníctve obce Zamarovce, za účelom  prevádzkovania pohostinstva.

 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže „KAČABAR“.

 

 

Ukončenie predkladania návrhov súťaže: 02.06.2017 do 14,00 hod.

Č.tel.: 032/6523582

 

 

 


 

 

Oznámenie o prerokovaní Návrhu Územného plánu obce Zamarovce v zmysle § 22 zákona č.50/76 Zb.,  v znení neskorších predpisov a Správy o hodnotení  v zmysle zák. č.24/2006 Z.z.

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení neskorších predpisov.

 

 

Súbor na stiahnutie Oznámenie o prerokovaní Návrhu ÚPN Zamarovce - DOŠS

Súbor na stiahnutie Oznámenie o prerokovaní Návrhu ÚPN - verejnosť

Súbor na stiahnutie Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie  -  Územný plán obce Zamarovce – zaslanie správy o hodnotení

 

 


Návrh územneho plánu obce Zamarovce - Grafická časť:

Súbor na stiahnutie 1 Širšie vzťahy

Súbor na stiahnutie 2 Kompletný urbanistický návrh

Súbor na stiahnutie 3 Návrh verejného dopravného vybavenia

Súbor na stiahnutie 4 Návrh verejného technického vybavenia

Súbor na stiahnutie 5 Ochrana prírody

Súbor na stiahnutie 6 Návrh použitia PP

 

Návrh územného plánu obce Zamarovce - Textová časť:

Súbor na stiahnutie 1 Územný plán obce - záväzná časť

Súbor na stiahnutie 2 Územný plán obce - návrh

 

Súbor na stiahnutie SEA Zamarovce

 

 

 


 

 

 

Záverečný účet obce Zamarovce za rok 2016. TU

 

 


 

 

 

Vážení občania,

Miestna akčná skupina Vršatec vyhlasuje 4. ročník fotografickej súťaže „MAS Vršatec v objektíve“. Fotografická súťaž je určená všetkým, ktorí sa zaujímajú o fotografiu a jej realizáciu. Do súťaže „MAS Vršatec v objektíve“ sa môžu zapojiť všetci občania Slovenskej republiky. Podmienkou je, aby fotografie pochádzali práve z územia  MAS Vršatec!

V tomto roku roku sú vyhlásené nasledujúce kategórie:

1. Príroda v každom ročnom období

2. Život v obci

3. Zvyky a tradície

4. Kultúrne a historické pamiatky

Do každej súťažnej kategórie môže autor prihlásiť maximálne 2 súťažné fotografie. Súťažiaci sa môže zapojiť s fotografiami do všetkých  vyhlásených  súťažných kategórií.

Všetky súťažné fotografie musia mať minimálnu veľkosť 1,5 MB a musia byť vo formáte JPG alebo PNG.

Fotografie je možné posielať do 31. októbra 2017 elektronicky na  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke www.masvrsatec.sk. Výhercov čakajú zaujímavé ceny!

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Zákaz parkovania áut  na chodníkoch


Žiadame občanov, vlastníkov motorových vozidiel, aby neparkovali svoje osobné autá na chodníkoch, ktoré týmto sťažujú nielen ich údržbu, ale hlavne voľný prechod našich občanov  po chodníkoch

a tým ich vystavujú nebezpečenstvu zrážky s okoloidúcimi autami. Nesprávnym parkovaním ohrozujete život a zdravie občanov. Za Vaše pochopenie a ústretovosť vám obecný úrad veľmi pekne ďakuje.
 

 

 


 

Posledná úprava Utorok, 16 Máj 2017 17:24